top of page
DSC_4979.jpg
DSC_9969.jpg
DSC_5310.jpg
DSC_9306.jpg
DSC_4693 (1).jpg

最新動向

Alex於二零一五年十二月四日在香港聲蜚合唱節及香港演藝學院合辦的巴赫《聖誕清唱劇》中擔任男低音獨唱, 並由德國著名指揮大師里霖指揮

 

Photo by Atta Wong

bottom of page